֎ هاست وردپرس آلمان

هاست وردپرس آلمان - پلن پایه


 • 2G فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 1000 بازدید در لحظه بازدید لحظه ای
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 24/7 پشتیبانی
هاست وردپرس آلمان - پلن ۱


 • 5G فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 1000 بازدید در لحظه بازدید لحظه ای
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 24/7 پشتیبانی
هاست وردپرس آلمان - پلن ۲


 • 15G فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 1000 بازدید در لحظه بازدید لحظه ای
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 24/7 پشتیبانی
هاست وردپرس آلمان - پلن ۳


 • 40G فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 1000 بازدید در لحظه بازدید لحظه ای
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 24/7 پشتیبانی
هاست وردپرس آلمان - پلن ۴


 • 70G فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 1000 بازدید در لحظه بازدید لحظه ای
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 24/7 پشتیبانی
هاست انتخابی کاربر - 70G+


‌‌
توجه!
راه اندازی هاست های انتخابی پس از بررسی بخش فروش انجام میشود.

 • انتخابی فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 1000 بازدید در لحظه بازدید لحظه ای
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 24/7 پشتیبانی